ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΔΕΥΑ Παιονίας θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να προστατεύει τη δημόσια υγεία
 • Να σέβεται το περιβάλλον
 • Να στηρίζει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη
 • Να εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή

Ο τομέας των υδατικών πόρων είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας που τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων που εμφανίζει, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων, όσο και των τοπικών κοινωνιών, αφού συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών. H απαίτηση για καθαρό περιβάλλον προϋποθέτει έλεγχο της ποιότητας του νερού, που να εντάσσεται σε μια πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, με στόχο την επαρκή προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση και αναψυχή από τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.

Η Πολιτικής Ποιότητας των υδατικών πόρων λαμβάνει υπόψη της τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές όπως :

 • Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Γενικά αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει ότι οι σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες δεν πρέπει να σπαταλούν καινα καταχρώνται τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους για τις επόμενες γενιές. Το νερό βέβαια είναι ανανεώσιμη πηγή αλλά επιβάλλεται η προσεκτική διαχείρισή του.
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ο βασικότερος στόχος των εταιρειών ύδρευσης .
 • Η προστασία του περιβάλλοντος. Η ποιότητα, η ποσότητα και η διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η ορθή χρήση των υδατικών πόρων. Οι υδατικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθολογικά και με σύνεση.
 • Η αντιμετώπιση του νερού ως οικονομικού αγαθού και η τιμολόγησή του σύμφωνα με την πλήρη αξία του.
 • Παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού και πλήρης συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του με βάση την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
 • Προτεραιότητα στην επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Η συλλογή και επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων είναι βασική παράμετρος στην προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη ρύπανση και στην πρόληψη της διάδοσης των ασθενειών που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους.
 • Η σταθερή και υγιής οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η υδατική πολιτική πρέπει να αναπτύσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την βέλτιστη διαχείριση του συνολικού κύκλου του νερού.

Με βάση τα παραπάνω η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Παιονίας δεσμεύεται να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και οικονομικούς με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, τη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001ꓽ2015 και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ