ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΩΝ)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και πιο συγκεκριμένα θέσεις με ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 30/05/2024 ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 08/06/2024

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΟΧ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

2023

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.230.000,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 202234

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 10/08/2023, ΩΡΑ 10:00 π.μ.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2023 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ


ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.255.770,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 196575

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΤΗ 25/07/2023, ΩΡΑ 10:00 π.μ.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022.”

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2023, ΩΡΑ 13:00 μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2023 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ


ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.684.069,12€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 199009

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΤΗ 09/05/2023


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ