Επισημάνσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης


ΥΔΡΕΥΣΗ

Τα υδρόμετρα πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό όριο της ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστο προσβάσιμο χώρο, να είναι καθαρά, εύκολα προσβάσιμα και σε φρεάτιο με ανοιγόμενο καπάκι. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο είναι σε χώρο εσωτερικό ή μη προσβάσιμο, παρακαλούμε να υποδεικνύετε την θέση του, ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη σύνδεση ή κλοπή ύδατος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρανομία, επιβάλλεται η διακοπή της υδροδότησης χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και η επιβολή προστίμου στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης.


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Γενικά

Στους οικισμούς του Δήμου Παιονίας που δε λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δεν επιτρέπεται η παροχέτευση των λυμάτων σε δίκτυο που καταλήγει σε παρακείμενο ρέμα. Τα λύματα πρέπει να αποχετεύονται σε στεγανό βόθρο. Σε περίπτωση παράνομων συνδέσεων επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις περί υποβάθμισης και μόλυνσης του περιβάλλοντος.


Στους οικισμούς που λειτουργεί ΕΕΛ για την ομαλή λειτουργία των δικτύων επισημαίνεται ότι:


Απαγορεύεται ρητά να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης τα παρακάτω, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση:

  • Το περιεχόμενο των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης ή/και ομβρίων υδάτων .
  • Ουσίες κάθε φύσης, που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, όπως απορρίμματα μαγειρείου λίπη και έλαια, σκουπίδια, κουρέλια, υφάσματα, μπογιές, προϊόντα κατεδάφισης, άμμος, ασβέστη, τσιμεντόσκονη στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες ύλες (μωρομαντηλα, σερβιέτες, βρεφικές πάνες, πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λ.π) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων


Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει τα λύματα σε όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, πριν από τη δικλείδα ασφαλείας ή αντεπίστροφο μηχανισμό να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού (λιποσυλλέκτης – μηχανοσίφωνας) και έπειτα να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου


Αποχέτευση όμβριων (βρόχινων) νερών


Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου και οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων επιφανειακά. Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα.


Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.


Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών


Απαγορεύεται η απ΄ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης των υπόγειων χώρων ή άλλων χώρων, που βρίσκονται τόσο χαμηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή. Αυτοί οι χώροι θα αποχετεύονται υποχρεωτικά με μηχανική ανύψωση (άντληση), με ευθύνη και δαπάνες των ιδιοκτητών, με την κατασκευή ειδικής δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα λύματα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν, ανάλογα με τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες.

Υγρά και απόβλητα, των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο


Απαγορεύεται

  • η απ΄ ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των σταύλων. Επιβάλλεται προηγούμενη επεξεργασία για την μετατροπή τους σε λύματα με χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων
  • η απ΄ ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των βιομηχανικών υγρών. Επιβάλλεται προηγούμενη επεξεργασία για την μετατροπή τους σε λύματα με χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων και ο πλήρης αποχρωματισμός τους.


Απαγορεύεται ρητά στους τρίτους η οποιαδήποτε επέμβαση στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης λυμάτων της ΔΕΥΑ Παιονίας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή παράπονο, οι καταναλωτές της ΔΕΥΑ Παιονίας, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2343020041. Η επικοινωνία με τη ΔΕΥΑ Παιονίας είναι δυνατή και μέσω email: info@deyapaionias.gr είτε μέσω viber: 6945944462ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΩΝ: 2343020040 καθημερινά όλο το 24ωρο

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ