ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

2023

Τα υδρόμετρα πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό όριο της ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστο προσβάσιμο χώρο, να είναι καθαρά, εύκολα προσβάσιμα και σε φρεάτιο με ανοιγόμενο καπάκι. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο είναι σε χώρο εσωτερικό ή μη προσβάσιμο, παρακαλούμε να υποδεικνύετε την θέση του, ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη σύνδεση ή κλοπή ύδατος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρανομία, επιβάλλεται η διακοπή της υδροδότησης χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και η επιβολή προστίμου στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης.

Παρακάτω αναγράφονται οι προγραμματισμένες καταμετρήσεις των υδρομέτρων από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανά οικισμό.


  1. 15/12/2022 – 30/01/2023 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
  2. 15/12/2022 – 30/01/2023 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ
  3. 15/12/2022 – 30/01/2023 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
  4. 15/12/2022 – 30/01/2023 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ