Αναλύσεις Νερού

Η παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Παιονίας καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας, αποτελούν

βασικές προτεραιότητες για τη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, διεξάγεται συνεχής έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, που απαρτίζεται από το χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο.

Στα εργαστήρια αυτά διενεργούνται δοκιμές με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές και μεθόδους για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων κατά τον

προσδιορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων στα αναλυόμενα δείγματα νερού, έτσι ώστε να παρέχεται στους κατοίκους του Δήμου Παιονίας νερό υγιεινό και καθαρό, απαλλαγμένο μικροοργανισμών.

Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ελέγχεται βάσει των νομοθετικών απαιτήσεων της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 (ΦΕΚ΄Β/3282/19.09/2017) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα, προκειμένου να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η ποιότητά του.


Η ελάχιστη συχνότητα και το είδος των διενεργούμενων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, που αναγράφεται παραπάνω.


Στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας, αναρτώνται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων ανά οικισμό του Δήμου Παιονίας από το προσωπικό των εργαστηρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας. Οι οικισμοί έχουν ομαδοποιηθεί ανά Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) και αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

Ακολουθώντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα εργαστηριακά αποτελέσματα:

Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ

Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ