Αρχείο κατηγορίας Χωρίς κατηγορία

Προκήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement” (Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και με ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3. ΤΕΥΔ
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Πίνακες Συμμόρφωσης
6. ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόθεση ανάθεσης σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.4.5 “Operation of a Pilot Research” (Λειτουργία πιλοτικής έρευνας) της Πράξης με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDER WATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

2. Διακ.Συν.Διαγ.Aqua-M II ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. Aqua-M II Υπηρεσίες ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (μορφή pdf)

ΤΕΥΔ  (μορφή doc)

4. Μελέτη Υπηρεσιών Aqua-M II

5. ΑΔΣ 48-2019

Απόφαση 48/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας με θέμα : Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

61ΠΚΩΞΡ-804 ΑΠΟΔΟΧΗ 3εκ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ