ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΩΝ PICK-UP 4X4

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2) οχημάτων, μονοκάμπινων pick up 4×4, προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00€ με το ΦΠΑ 24%.