Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement” (Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και με ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3. ΤΕΥΔ
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Πίνακες Συμμόρφωσης
6. ΜΕΛΕΤΗ