ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

66ΕΧΩΞΡ-4ΜΨ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ