ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2017-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ

193_2017 προϋπολογισμος 2018