ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11

JCB ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

JCB ΛΙΒΑΔΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ jcb ΛΙΒΑΔΙΩΝ