ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2