ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ