Οικονομικά στοιχεία έτους 2015

  1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
  2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Οικονομικά στοιχεία έτους 2016

  1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΛΣ 2016
  2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Οικονομικά στοιχεία έτους 2017

  1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2017
  2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΠ 2017

Οικονομικά στοιχεία έτους 2018

  1. ΕΛΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
  2. ΕΛΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Οικονομικά στοιχεία έτους 2019

  1. ΕΛΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  2. ΕΛΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019