Όλες οι δημοσιεύσεις από admin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ JCB ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

JCB ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ jcb ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ4

ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡ. ΕΥΡΩΠΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ3

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΑΒΕΣ ΥΔΡ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιδ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιε_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιζ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιθ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιστ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κα_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κβ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λγ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λβ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λα_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κθ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κε_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κη_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κδ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93κγ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λδ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λε_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λζ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λη_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93λθ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μα_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μδ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93με_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μζ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μη_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ε_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93δ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93γ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93α_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93νγ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93νβ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93να_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93μθ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ζ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93η_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93θ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ι_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ια_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιβ_16 ΑΠΟΦΑΣΗ 93ιγ_16