Έγκριση του Πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick-up 4×4” και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου

Απόφαση 27/2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. πέρι έγκρισης του πρακτικού “αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου” για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick up 4×4 και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.