ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόθεση ανάθεσης σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.4.5 “Operation of a Pilot Research” (Λειτουργία πιλοτικής έρευνας) της Πράξης με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ