ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΗΜΔΗΣ)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  4. ΜΕΛΕΤΗ
  5. ΤΕΥΔ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ