Συνοπτικός διαγωνισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για την Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ