Συνοπτικός Διαγωνισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για Λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες, μισθοδοτικές καταστάσεις έτους 2017, λειτουργία ΚΗΜΔΗΣ, σύνταξη ισολογισμού 2016 και προϋπολογισμού 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ