ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ JCB ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

JCB ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ JCB ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ