ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ JCB ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

JCB ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ jcb ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ