ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ